Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện hiệu quả công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh         

; đăng: 15:16, 14/08/2018; công bố ngày: 00:00, 14/08/2018; truy cập 583 lượt;

 

QPTĐ-Nhận thức công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) có vai trò quan trọng, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua Hội đồng Giáo dục QP-AN quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, được cấp trên đánh giá cao.

 

 

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố Hà Nội

kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh quận Bắc Từ Liêm năm 2018.  

 

Bắc Từ Liêm là quận mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013, có diện tích tự nhiên hơn 43 km2, dân số trên 32 vạn người,  quận có vị trí địa lý quan trọng trong thế trận phòng thủ của thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện công tác  giáo dục QP-AN, quận có những thuận lợi: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của quận vẫn duy trì ở mức khá. Cơ sở hạ tầng ngày được quan tâm đầu tư nâng cấp. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và giáo dục QP-AN nói riêng luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ quận đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó, quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, khiến dân số cơ học tăng nhanh, diện tích đất sản xuất ngày càng thu hẹp, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp…

 

Trước thuận lợi và khó khăn như vậy, Hội đồng Giáo dục QP-AN quận và các phường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn của trên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; ban hành đầy đủ, chất lượng, đồng bộ kế hoạch công tác giáo dục QP-AN và tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn.

 

Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp trong quận được kiện toàn bảo đảm đúng, đủ số lượng, thành phần theo quy định; duy trì hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ chất lượng, nền nếp, hiệu quả; các thành viên Hội đồng phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ,  tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về nhiệm vụ giáo dục QP-AN cấp mình. Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp phát huy vai trò tham mưu, đề xuất với Hội đồng xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch tổ chức giáo dục QP-AN cho các đối tượng theo đúng thẩm quyền;  làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các phòng, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dục đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Đồng thời, chủ động làm tốt công tác khảo sát các đối tượng thuộc diện Bồi dưỡng kiến thức QP-AN, tổng hợp và báo cáo Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN Thành phố và thường trực Quận ủy, UBND làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng theo quy định; chủ trì phố hợp với Ban tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ, cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 và 4 mở rộng.

 

Bên cạnh đó,  cấp  ủy, chính quyền các cấp trong quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, hiệu quả chất lượng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; kết hợp lồng ghép tuyền truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN ở địa phương…Cùng với đó, kết hợp lồng ghép tuyên truyền về biên giới, biển đảo Việt Nam cho cán bộ các đối tượng tham gia Bồi dưỡng kiến thức QP-AN; kịp thời đưa tin, biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước…

 

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, quận đã cử 20 đồng chí thuộc đối tượng 2 (đạt 100%) tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Thành phố tổ chức; tổ chức cho đối tượng 3 là 727/803 người (đạt 90,5%); đối tượng 4 là 13.016/15.186 (đạt 85,7%)…Đặc biệt, có 9/9 trường, với 6.265 học sinh, sinh viên được học môn giáo dục QP-AN, đạt 100% yêu cầu, trong đó gần 80% khá, giỏi, bảo đảm đúng nội dung, thời gian chương trình theo quy định…

 

6 tháng cuối năm 2018 và thời gian tiếp theo, để thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp của quận xác định sẽ làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục QP-AN; nâng cao vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ giáo dục QP-AN; xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác này; kịp thời kiện toàn bổ sung đầy đủ các thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết của Hội đồng  Giáo dục QP-AN các cấp theo quy chế, trong đó đánh giá đúng kết quả, khuyết điểm, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân, nêu ra bài học kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Hiền Mĩ

 

 

 

 

Tin khác