Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Huyện Phúc Thọ: Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh         

; đăng: 09:51, 01/08/2018; công bố ngày: 00:00, 01/08/2018; truy cập 588 lượt;

 

QPTĐ-Trong những năm qua, huyện Phúc Thọ đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

 

 

Thanh niên huyện Phúc Thọ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

 

Nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, huyện Phúc Thọ đang trong quá trình đô thị hóa, kinh tế phát triển theo hướng đẩy mạnh tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Đây vừa là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra những thách thức cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và công tác giáo dục QP-AN nói riêng. Từ thực tế tình hình địa phương, Phúc Thọ luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục QP-AN; quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục QP-AN làm cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, hằng năm Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác giáo dục QP-AN. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu với Hội đồng Giáo dục QP-AN tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho từng đối tượng theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

 

Với từng đối tượng, căn cứ vào nội dung, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, Ban CHQS phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và triển khai chương trình, lựa chọn những nội dung và sử dụng phương pháp bồi dưỡng kiến thức sát thực tế, giúp học viên nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược QP-AN và nắm chắc âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch cũng như nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

 

Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội, từ đó vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động công tác QP-AN ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện hiệu quả trong tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Trước hết, huyện tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; quan tâm bảo đảm đầy đủ các điều kiện để công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN được thực hiện chặt chẽ theo phân cấp, đúng chương trình, nội dung, thời gian, đối tượng theo quy định. Năm 2017, huyện đã cử 4 đồng chí diện đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Thành phố tổ chức; 8 đồng chí là sỹ quan cấp tá trong quân đội thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng do Bộ Tư lệnh tổ chức.

 

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã mở 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho trên 1.000 lượt cán bộ công chức, viên chức, đảng viên. Công an huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 360 đồng chí là cán bộ sĩ quan công an huyện, trưởng công an cấp xã, cán bộ chuyện trách, công an viên cấp xã, thị trấn. Hội đồng giáo dục QP-AN các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 1.000 người diện đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng.


Bên cạnh đó, do đặc thù là huyện nông nghiệp, đang trong quá trình đô thị hóa, trình độ dân trí không đồng đều nên Phúc Thọ đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho toàn dân. Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện luôn chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở tuyên truyền công tác giáo dục QP-AN với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú: Thông qua các sự kiện chính trị của đất nước, của Thủ đô, đặc biệt là thông qua công tác trực SSCĐ, huấn luyện, ngày hội giao quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ…

 

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Ban CHQS phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện tuyên truyền 90 tin, bài về công tác QP-AN; tuyên truyền được 23 tin, bài trên Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí DQTV, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Quốc phòng Thủ đô…

 

Cùng với đó, Ban CHQS phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Xuân Phú, Thượng Cốc và thị trấn Phúc Thọ, với sự tham gia của 1.615 cán bộ, chiến sĩ LLVT và cán bộ hội viên các tổ chức chính trị-xã hội. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, nhận thức của toàn dân đã có những tiến bộ rõ rệt về công tác QP-AN, là tiền để đề huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục QP-AN trong thời kỳ mới.


Song Hà

 

Tin khác