Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ         

; đăng: 21:02, 18/11/2019; công bố ngày: 00:00, 18/11/2019; truy cập 621 lượt;

 

QPTĐ-Thời gian gần đây, trước những khó khăn, thử thách và tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, một số cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã không giữ vững được bản lĩnh chính trị, có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật... gây bức xúc trong dư luận xã hội. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị liền thổi phồng, bóp méo, quy kết, bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, hạ thấp uy tín của Quân đội và Công an nhân dân, phá hoại mối quan hệ quân-dân...Thực tế đó đặt ra yêu cầu xây dựng Quân đội và Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống là hết sức cấp bách, trong đó phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

 

 

Phút giải lao trên thao trường.


Mục tiêu, yêu cầu có tính nguyên tắc trong xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an nhân dân là phải thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung: Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và công an; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, công an của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN.


Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp, biện pháp phù hợp. Trước hết, cần tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, lý tưởng cộng sản, đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, kết hợp thực hiện chế độ chính sách để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ, chiến sĩ phải làm việc trong môi trường thầm lặng, trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, phát huy vai trò gương mẫu của đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị để mỗi tổ chức cơ sở Đảng thực sự là điểm tựa vững chắc về lý tưởng cách mạng, niềm tin và ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị để vững vàng vượt qua mọi hoàn cảnh, tình huống phức tạp trong thực tiễn công tác, chiến đấu.


Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Đảng về chế độ học tập, giáo dục chính trị trong cán bộ, chiến sĩ; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tạo nền tảng lý luận, nâng cao giác ngộ chính trị, hình thành sâu đậm lý tưởng cách mạng, tình cảm và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, phải “đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng.


Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các phương tiện truyền thông, báo chí Quân đội, Công an nhân dân cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, định hướng dư luận, không để lan tỏa thông tin xấu, gây tâm lý hoang mang, dao động trong nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện những cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; trường hợp vi phạm nghiêm trọng phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, điều lệnh, điều lệ cần xử lý nghiêm để giữ trong sạch nội bộ, tạo lòng tin của nhân dân vào Quân đội và Công an nhân dân.


Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”...Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân cần tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.


Đức Phương

 

Tin khác