Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Không cho phép xuyên tạc về Cách mạng Tháng Tám năm 1945         

; đăng: 13:52, 13/08/2019; công bố ngày: 00:00, 13/08/2019; truy cập 1243 lượt;

 

QPTĐ-Cứ đến dịp kỷ niệm những sự kiện lớn của dân tộc thì các lực lượng thù địch trong và ngoài nước lại tìm cách xuyên tạc, bóp méo lịch sử hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Những ngày này, trong khi cả nước đang náo nức hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thì một số trang mạng của các thế lực thù địch, phản động lại nhai đi nhai lại luận điệu xuyên tạc, bóp méo tính chất và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này, trong đó có những luận điệu hết sức hoang đường và thâm hiểm.

 

 

Không được phép xuyên tạc Cuộc Cách mạng vĩ đại của dân tộc.  


Trên một số trang mạng, facebook cá nhân, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc tầm vóc lịch sử và thành quả của Cách mạng Tháng Tám như: Lịch sử tháng Tám cần phải viết lại; Cách mạng Tháng Tám: Nội chiến và nội chiến cộng sản; Cách mạng Tháng Tám có cần thiết và vinh quang thực không?... Chúng cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứng được quả ngọt trời cho là tình thế của Pháp, Nhật và hào khí của dân tộc lúc đó để cướp chính quyền cho riêng mình”. Hơn thế, họ còn ngụy biện: “Thay vì bước vào kỷ nguyên độc lập và dân chủ và bây giờ có thể đã là một nước giầu mạnh, chúng ta đã chỉ bắt đầu cùng với Cách mạng Tháng Tám một giai đoạn nội chiến rồi cộng sản với thực trạng bi đát hiện nay. Chúng ta đang là một quốc gia không đáng kể”; “Nếu không có Cách mạng Tháng Tám, nước ta đã giầu mạnh từ lâu, chứ không phải nghèo hèn, mất dân chủ như bây giờ”... 


Hơn ai hết, nhân dân ta là người hiểu rõ, thấu đáo giá trị và ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Thắng lợi đó là kết quả của quá trình đấu tranh, hy sinh xương máu của toàn thể dân tộc Việt Nam suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng kể từ ngày thành lập. Và đó còn là kết quả hơn 30 năm tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Để cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã phải chuẩn bị toàn diện thực lực cách mạng từ nhiều năm trước.


Vào đầu năm 1941, trước những chuyển biến mau lẹ của tình hình trong nước và thế giới, Bác Hồ về nước và Người đã cùng Trung ương Đảng kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra chiến lược, sách lược, xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị lực lượng, đào tạo, huấn luyện cán bộ, tổ chức, động viên, lãnh đạo toàn dân chớp thời cơ chín muồi đứng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Để có lực lượng cách mạng, từ cuối năm 1941 đến năm 1942, Đảng ta đã tổ chức ra các hội: Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Quân nhân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Tự vệ cứu quốc, v.v. Ở căn cứ địa Việt Bắc, Đội Cứu quốc quân và Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân lần lượt ra đời. Các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh và các lực lượng vũ trang là chủ lực quân của cách mạng. 


Năm 1943, trước diễn biến mới của tình hình, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất và xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị đề ra chủ trương liên minh với tất cả các đảng phái, các nhóm yêu nước trong và ngoài nước chưa gia nhập Mặt trận Việt Minh, đẩy mạnh công tác vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ, tư sản, địa chủ yêu nước, các dân tộc thiểu số, Hoa kiều, lập ra Hội Văn hóa cứu quốc ở các thành phố… nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng.


Ngày 09-3-1945, phát-xít Nhật đảo chính lật đổ chính quyền Pháp ở Việt Nam. Ngay tối hôm đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ngày 12-3-1945 ra Chỉ thị lịch sử: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Hội nghị quyết định phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước trong toàn quốc làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa và quyết định thay đổi khẩu hiệu “Đánh đuổi phát-xít Nhật-Pháp” bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát-xít Nhật”. Trước không khí sục sôi cách mạng của quần chúng, khẩu hiệu “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” mà Đảng đưa ra đã đáp ứng nguyện vọng khẩn thiết của đại đa số nhân dân.


Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới; Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1. Ngày 16-8-1945, “Quốc dân Đại hội Tân Trào” thông qua “10 Chính sách lớn của Việt Minh”; quyết định quốc kỳ, quốc ca và bầu Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14-8 và đã giành thắng lợi trên cả nước, với ngày 19-8 ở Hà Nội, ngày 23-8 ở Huế, ngày 25-8 ở Sài Gòn... Như vậy, chỉ trong 15 ngày, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 


Hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc tinh thần quật khởi của dân tộc trong hơn 7 thập kỷ qua, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, chúng ta không cho phép bất cứ ai, thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc vĩ đại và thành quả lớn lao mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại cho dân tộc ta.


Đức Phương

 

Tin khác