Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Không cho phép xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh         

; đăng: 15:48, 03/09/2019; công bố ngày: 00:00, 03/09/2019; truy cập 863 lượt;

 

QPTĐ-Năm mươi năm về trước (ngày 02-9-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc ra đi, Người để lại Di chúc thiêng liêng, kết tinh trong đó những điều cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Nửa thế kỷ trôi qua nhưng những tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong bản Di chúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 

 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Ảnh: Tư liệu

 

Vậy mà, trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người thì các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại ra sức chống phá. Trên các trang mạng xã hội, facebook cá nhân, chúng đưa tin, viết bài quy chụp, vu khống Đảng ta không thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thậm chí còn xuyên tạc cả những điều thiêng liêng mà Bác căn dặn trước lúc đi xa. Chúng xuyên tạc: “Di sản của Cụ Hồ để lại, rút cuộc là một Việt Nam không có gì cả, không có hòa bình, không có độc lập, không có thống nhất, không có dân chủ, không có giàu mạnh, ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại… Tài nguyên cạn kiệt, lòng dân oán thán, tham nhũng hoành hành, xã hội bất công, giặc Tàu lăm le…”.


Chúng ta đã biết, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 1.000 từ, nhưng trong đó chứa đựng sự tổng kết lớn lao, vĩ đại của người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, thể hiện trí tuệ mẫn tiệp, tầm nhìn xa, trông rộng của Người đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Di chúc để lại những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; về chăm lo đối với con người và thế hệ trẻ; về quản lý xã hội, chính sách xã hội, an sinh xã hội. Di chúc là sự tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam, là lý luận về đổi mới và tương lai phát triển của đất nước.


Năm mươi năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn kiên trì thực hiện công tác xây dựng Đảng một cách sáng tạo, khoa học. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ có các nghị quyết, chỉ thị mà cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và nhận diện rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự soi, tự sửa. Đặc biệt, trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực chỉ tính từ sau Đại hội XII của Đảng (tháng 1-2016) đến nay, trong vòng chưa đầy ba năm, hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xử lý kỷ luật. Đây là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và của toàn hệ thống chính trị, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa-xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu lớn, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong ASEAN được củng cố. Đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn, quan trọng trên thế giới. Chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước.


Bản Di chúc không chỉ là những lời căn dặn thiết tha, chứa đựng tình cảm, hoài bão và khí phách, thể hiện trong từng lời nhắc nhở, dặn dò trước lúc Người đi xa mà nó đã trở thành một tác phẩm “đặc biệt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tài sản vô cùng quý báu của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, chúng ta phải luôn trân trọng, gìn giữ, làm theo di nguyện của Người, đồng thời không cho phép bất cứ ai, thế lực nào xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đức Phương

 

Tin khác