Đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII         

; đăng: 17:13, 26/05/2020; công bố ngày: 00:00, 26/05/2020; truy cập 2535 lượt;

 

QPTĐ-Càng gần đến thời điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử phản động, bất mãn càng ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng một cách quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay.

 

 

Các thế lực thù địch tăng cường chống phá trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

 

Trong khi chúng ta đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị cũng không ngừng đẩy mạnh chống phá trên mọi lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự Đại hội... Chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để chống phá như: Viết “thư ngỏ”, “kiến nghị” gửi các cấp; sử dụng mạng xã hội, facebook cá nhân để tung ra những thông tin giả, tin đồn thất thiệt, tiêu cực, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài, tập trung vào những nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc thực tế tình hình đất nước... Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu: Hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Gần đây nhất là chúng tập trung xuyên tạc, chống phá kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ 12 diễn ra trong 4 ngày (từ 11 đến 14-5) để xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

 

Trước, trong và sau khi Hội nghị kết thúc, trên mạng xã hội, facebook cá nhân và một số tờ báo ở nước ngoài, các thế lực thù địch, phần tử phản động ra sức kích động, chống phá. Chúng xuyên tạc: “Tính chất “xã hội chủ nghĩa” của thể chế ở Việt Nam đang giảm đi, hay tăng lên là một câu hỏi khó trả lời, vì nước này đã nói là đi theo con đường “kinh tế thị trường””. Với một loạt bài viết như: “Quy hoạch Trung ương Đảng, dân mong công khai”, “Sao không cải cách dân chủ?” “Mong ước sẽ chỉ là mong ước?”, “Tranh luận mô hình “tư bản” hay “xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam”, “Đại hội 13: Chuyển giao quyền lực khó khăn trong thể chế bất ổn”, “Đại hội 13: Covid-19 và cơ hội cho Việt Nam thay đổi để phát triển?”, “Đại hội 13: Đã đến lúc Việt Nam chấm dứt mô hình Trung Quốc”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” ở Đại hội XIII và bước tiếp của “Đốt lò””…, chúng cho rằng Đại hội lần này là thời cơ để Việt Nam đổi mới thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng lập luận rằng, nếu Việt Nam vẫn chỉ có độc nhất một đảng lãnh đạo thì không thể nói tới một nền dân chủ chân chính...


Thậm chí, các thế lực thù địch, phần tử phản động còn xuyên tạc vị trí, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Đảng, cho rằng Đại hội Đảng thực chất là sự tranh giành quyền lực, như “Trò chơi vương quyền” (một bộ phim giả tưởng của Mỹ). Chúng lập luận: “Chế độ Đảng Cộng sản toàn trị mang những đặc điểm khác biệt trong tiến trình phát triển loài người. Được trang bị bởi hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin chế độ này ra đời bởi cách mạng vô sản và thiết lập nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Sau hơn 70 năm tồn tại chế độ này đã sụp đổ vào đầu những năm 1990”.


Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Trong bài viết định hướng các cấp ủy đảng triển khai tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: “Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội”.


Với tính chất quan trọng như vậy, công tác chuẩn bị Đại hội XIII đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự. Cũng như các đại hội trước, nhân sự Đại hội XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị chu đáo, công phu. Quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai, đồng thời, với công tác chuẩn bị về nội dung. Việc triển khai công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản, công khai, dân chủ, có chất lượng. Điều này được khẳng định từ Hội nghị Trung ương 7 tới Hội nghị Trung ương 12, Trung ương đều thảo luận những vấn đề đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 


Với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, không có gì lạ khi các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị lại nhằm các sự kiện này để điên cuồng, chống phá bằng nhiều cách. Chúng vừa dùng lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, chống đối từ nội bộ Đảng, làm cho ta hoang mang, dao động mất phương hướng, nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến mất đoàn kết mà tự diễn biến, tự tan vỡ. Chính vì vậy, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên hiện nay.


Đức Phương

 

Tin khác