Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn Trinh sát 20 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức         

; đăng: 07:56, 25/05/2019; công bố ngày: 00:00, 25/05/2019; truy cập 454 lượt;

 

QPTĐ-Quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Trinh sát 20 luôn tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

Kiểm tra lễ tiết tác phong quân nhân ở Tiểu đoàn Trinh sát 20.

 

Nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ủy Tiểu đoàn luôn xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự vững mạnh là khâu then chốt, có tính chất quyết định. Vì vậy, Đảng ủy Tiểu đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 trong giờ huấn luyện.

 

Đại úy Trần Tuấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 20 cho biết: “Đảng ủy chỉ đạo từng bước đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ chính trị. Trong sinh hoạt, phát huy trí tuệ tập thể, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đảng viên, thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Tiểu đoàn yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là chỉ huy, chính trị viên phải gương mẫu chấp hành, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức; xác định rõ thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, tạo sự đồng thuận trong đơn vị. Các Đảng ủy viên Tiểu đoàn thường xuyên tham dự sinh hoạt ở chi bộ để trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo rút kinh nghiệm về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là khắc phục khâu yếu, mặt yếu”. Đồng thời, xây dựng quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu về xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong lãnh đạo, luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ luật Đảng. Hằng năm, các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt việc phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, gắn với việc nhận xét, đánh giá cán bộ”.

 

Xác định rõ vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Tiểu đoàn chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, coi đây là nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, Đảng ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh nhuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong công tác; xử lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích của tập thể lên trước, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy chủ động dự báo tình hình, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết để trang bị những thông tin có tính định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên; gắn việc phổ biến, quán triệt nghị quyết với việc phân công nhiệm vụ và kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện. Duy trì nghiêm túc việc sinh hoạt học tập kết hợp với nêu cao tính tự học, tự rèn, tự tu dưỡng của đảng viên.

 

Đặc biệt, Đảng ủy Tiểu đoàn triển khai thực hiện có chiều sâu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, động cơ, thái độ, ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm, tình cảm của mình đối với Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước.

 

Cùng với đó, Đảng ủy Tiểu đoàn luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Sau kiểm tra, từng tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tiểu đoàn có nhiều chuyển biến tích cực; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và kỷ luật đảng chấp hành nghiêm túc; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Tiểu đoàn nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 năm liên tục (2016, 2017 và 2018), Tiểu đoàn được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.


Thu Huyền

 

Tin khác