Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ         

; đăng: 20:18, 14/05/2020; công bố ngày: 00:00, 14/05/2020;

 

QPTĐ-Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đây là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa bao trùm, chi phối các nội dung, giải pháp để xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có đủ năng lực quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách sâu sắc, nhạy bén trước diễn biến của tình hình, đề ra biện pháp lãnh đạo đúng, trúng và tổ chức thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 

 

Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới ở Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301.

 

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô thường xuyên được coi trọng, với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 7 chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Nền nếp chế độ sinh hoạt đảng được duy trì chặt chẽ, có nhiều giải pháp đột phá vào lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; phương pháp, phong cách lãnh đạo được đổi mới, sát cơ sở; phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao; đoàn kết nội bộ được củng cố, tăng cường. 


Các cấp ủy có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Thành ủy Hà Nội. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện; hằng năm, tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ở các cấp; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

 

Đồng thời, lãnh đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan và đơn vị, giữa đơn vị chủ lực với đơn vị địa phương để tạo nguồn phát triển và rèn luyện cán bộ. Phối hợp kiện toàn cán bộ chủ trì, chủ chốt Ban CHQS các quận, huyện, thị xã. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, từng bước khắc phục khó khăn về nhà ở cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị. Công tác sĩ quan dự bị được tiến hành chặt chẽ, nhất là đăng ký, quản lý, đào tạo, bổ túc, huấn luyện và chuyển loại; hằng năm, hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao; nâng cao hiệu quả đào tạo sỹ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương bổ sung cho các chuyên ngành còn thiếu, nhất là về cơ cấu địa bàn và chuyên nghiệp quân sự.


Hoàn thành 100% kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý nghiêm minh các sai phạm; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh với Ủy ban Kiểm tra các quận, huyện, thị ủy tiến hành kiểm tra, giám sát Đảng ủy quân sự các quận, huyện, thị xã và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, LLVT luôn kiên định vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 


Tuy nhiên, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và biển Đông dự báo sẽ có những diễn biến mới, phức tạp; xung đột vũ trang, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, can thiệp lật đổ ngày càng phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gay gắt. Những yếu tố đó trực tiếp tác động đến nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới càng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:


Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên nắm, dự báo đúng tình hình, tăng cường công tác giáo dục, định hướng tư tưởng bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với đường lối, quan điểm của Đảng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của Quân đội và nhiệm vụ của LLVT Thủ đô trong tình hình mới. 


Hai là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng đường lối, chủ trương của Đảng; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Ba là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Rà soát, sửa đổi bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng, kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trước hết là chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở và chi bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. 


Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; trọng tâm làm tốt công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quy trình giới thiệu lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh và các đơn vị tham gia cấp ủy địa phương và hội đồng nhân dân các cấp. 


Năm là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh với Ủy ban Kiểm tra các quận, huyện, thị ủy trong kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng đảng bộ quân sự quận, huyện, thị xã trong sạch, vững mạnh.


Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt điều đó, sẽ là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo cho Đảng bộ có đủ bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển,
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 

Tin khác