Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương         

; đăng: 10:47, 07/08/2019; công bố ngày: 00:00, 07/08/2019; truy cập 1451 lượt;

 

QPTĐ-Thủ đô Hà Nội - Trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương, Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Trong các giai đoạn cách mạng, Thủ đô Hà Nội trở thành nơi khởi phát, là quê hương của nhiều phong trào Thi đua yêu nước có ảnh hưởng và sức lan tỏa rộng khắp toàn quốc. Điển hình như phong trào: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Chiếc gậy Trường Sơn”... Trong các phong trào thi đua yêu nước, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn tích cực tham gia, cụ thể hóa mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu thi đua thành mục tiêu, nội dung, biện pháp của Phong trào Thi đua Quyết thắng. Chính vì vậy, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã trở thành lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển ngày càng sâu rộng ở các cấp, các ngành, các lực lượng, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tôn vinh các điển hình tiên tiến

trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Trong thời kỳ mới, hòa chung với khí thế thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang Thủ đô có bước phát triển mới, diễn ra sôi nổi, rộng khắp, sáng tạo, hiệu quả.

 

 

Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ký kết giao ước thi đua.  


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 507-CT/QUTW, ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.


Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và cơ quan chính trị các cấp phát huy tốt vai trò, chức năng trong tham mưu và kiểm tra, hướng dẫn chặt chẽ công tác thi đua-khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào Thi đua Quyết thắng, cấp ủy, người chỉ huy các cấp luôn đề ra chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Phong trào Thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, lồng ghép với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

 

Nội dung và các chỉ tiêu của các cuộc vận động, các phong trào thi đua của cả nước, của Quân đội và của thành phố Hà Nội, được quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa thành các chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” của các đơn vị chủ lực; “Gương mẫu, tích cực, chủ động, tham mưu đúng, trúng, kịp thời” của khối cơ quan; “Học tốt, rèn nghiêm, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt” của nhà trường; phong trào “Thực hiện nền nếp chính quy" xây dựng nét đẹp người chiến sĩ Thủ đô”, “xây dựng xã, phường cơ sở an toàn sẵn sàng chiến đấu cao”, “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” của khối địa phương,...

 

Phong trào Thi đua Quyết thắng được các cơ quan, đơn vị sôi nổi hưởng ứng, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phát triển mạnh mẽ cả diện rộng, chiều sâu và có sức lan tỏa lớn, thực sự tạo nên động lực, sức mạnh tinh thần to lớn cho tập thể và từng cá nhân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần thiết thực xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; phát huy tốt vai trò nòng cốt tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.


Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và kết quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, trong hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong thời kỳ đổi mới).
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Lực lượng vũ trang Thủ đô phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng với những giải pháp cụ thể sau:


Một là, tiếp tục giáo dục quan điểm, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua-khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 507-CT/QUTW, ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương và các văn bản của trên về thi đua, khen thưởng. Bám sát chủ đề thi đua quyết thắng toàn quân năm 2019: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo: Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng; tiếp tục thi đua thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, gắn với “Hai khâu đột phá” trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và phong trào thi đua yêu nước của Thành phố; “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.


Hai là, tăng cường công tác tuyên truyên, giáo dục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng động cơ quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sĩ. Làm cho mỗi người thấy rõ thi đua là cơ hội để chiếm lĩnh các đỉnh cao mới trong hoạt động thực tiễn, từ đó phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Ba là, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Phong trào thi đua “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Bốn là, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua -khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua. Phát huy vai trò của các tổ chức, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực sự là hạt nhân ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành cao trào cách mạng sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị.


Năm là, thực hiện đúng Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Thông tư số 151/2018/TT- BQP, ngày 12-10-2018 của Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy nhanh tiến độ xét khen thưởng cống hiến, khen thưởng niên hạn; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất; kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong cơ quan, đơn vị.

 

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển,
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 

 

 

Tin khác