Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Đường lối chính trị đúng         

; đăng: 12:33, 15/04/2019; công bố ngày: 00:00, 15/04/2019; truy cập 435 lượt;

 

QPTĐ-“Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”.

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện với đại biểu Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam (năm 1962). 

 Ảnh: Tư liệu


Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, khai mạc ngày 16 tháng 4 năm 1959. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Người cho rằng, hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng, nên báo chí cách mạng trước tiên phải mang tính chiến đấu, tính định hướng và tính quần chúng; trong đó, Bác đặc biệt lưu ý với những người làm báo phải có bản lĩnh và hiểu biết sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phải tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng, tiên phong trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, làm sáng tỏ mục tiêu của cách mạng Việt Nam, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự ủng hộ và thiện cảm của bạn bè thế giới, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.


Báo chí quân đội là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, đã bám sát tôn chỉ mục đích, thể hiện rõ là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại; luôn tiên phong, xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền sâu rộng về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước... tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ thông tin của bộ đội và nhân dân.


Tư tưởng “chính trị là gốc, chính trị trọng hơn quân sự” của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đòi hỏi phải không ngừng xây dựng quân đội, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phải có tổ chức mạnh, chủ trương đúng, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng mới bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


TUYÊN HUẤN

 

Tin khác