Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ         

; đăng: 21:20, 07/05/2020; công bố ngày: 00:00, 07/05/2020;

 

QPTĐ-Được thành lập ngày 27/02/1979, Sư đoàn Bộ binh 301 là lực lượng cơ động chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ đột xuất khác. Trải qua 41 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; sự giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân, cán bộ, chiến sĩ các thế hệ của Sư đoàn luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Yếu tố then chốt để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện mọi nhiệm vụ của Sư đoàn. 

 

 

Thực binh đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Ảnh: H.Hải


Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII); Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng; các chỉ tiêu nhiệm vụ, 2 khâu đột phá, 7 chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Sư đoàn. 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng, các chuyên đề và được thông tin tình hình theo quy định; đảm bảo luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, Thủ đô, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Huấn luyện sát thực tế chiến đấu ở Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301. 

Ảnh: Thúy Hoài


Đảng ủy Sư đoàn luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp là đồng chí Bí thư luôn đề cao trách nhiệm trong chuẩn bị dự thảo nghị quyết, trao đổi, bàn bạc thống nhất với người chỉ huy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tìm ra nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu.

 

Trong sinh hoạt, luôn phát huy trí tuệ tập thể, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đảng viên, thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cán bộ các cấp, nhất là chỉ huy, Chính ủy, Chính trị viên phải gương mẫu chấp hành, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức; xác định rõ thẩm quyền, chức trách được giao, chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, sự đồng thuận trong đơn vị. 


Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức và trao tặng Huy hiệu Đảng tiến hành chặt chẽ, đúng thủ tục nguyên tắc. Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn 27 tổ chức Đảng, 98 cấp ủy viên, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 548 quần chúng ưu tú; kết nạp 331 đảng viên mới.

 

Quán triệt nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Thành uỷ Hà Nội và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ 72 Chi bộ, 3 Đảng bộ bộ phận, 8 Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Sư đoàn tiến hành Đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đồng thời, Đảng ủy Sư đoàn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sư đoàn tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, tạo cơ sở để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để giữ vững nguyên tắc trong công tác cán bộ, Đảng ủy Sư đoàn xây dựng Quy chế công tác cán bộ, triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm đúng nguyên tắc lãnh đạo chặt chẽ, dân chủ, công khai, khắc phục được những biểu hiện tư tưởng cá nhân, cục bộ, cảm tính, chuyên quyền, độc đoán. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện đúng quy chế, quy trình và quyết định theo tập thể.

 

Việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, dựa vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trước tập thể; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên hằng năm; nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sư đoàn đã thực hiện 618 quyết định về nhân sự; cử đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội 141 lượt cán bộ; đề nghị phong quân hàm, nâng lương 478 lượt đồng chí...


Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng ủy Sư đoàn coi trọng, thực hiện nghiêm túc.

 

Theo đó, các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; quá trình thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, coi trọng chất lượng, hiệu quả, nêu cao tính chiến đấu, lấy việc tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, đảng viên là chính; sau kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra, giám sát 148/84 lượt tổ chức đảng (176%); 1.139 lượt đảng viên (40,8% năm). Đã nắm chắc tình hình, chủ động giáo dục, phòng ngừa, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn, thư đối với cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp được kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.


Trong những năm tới, Sư đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đất nước và Thủ đô có bước phát triển mới. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Sư đoàn thực hiện nhiều nhiệm vụ với yêu cầu cao, trong khi đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật còn có những hạn chế. Điều đó đòi hỏi Đảng ủy Sư đoàn phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh
Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301

 

 

Tin khác