Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta         

; đăng: 09:06, 04/02/2020; công bố ngày: 00:00, 04/02/2020; truy cập 560 lượt;

 

QPTĐ-Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta.

 

 

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.
Tranh của họa sĩ Phi Hoanh

Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam


Dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh thành lập Đảng Cộng sản Pháp…, Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc này là Nguyễn Ái Quốc) đã rút ra một kết luận: Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản trên toàn thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đặt vấn đề, “Cách mệnh trước hết phải có cái gì?” và Người chỉ rõ: “Trước hết phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Đây cũng là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc tích cực chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc ra đời Đảng Cộng sản ở Việt Nam.


Nếu từ năm 1921 đến cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tích cực chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng, thì từ năm 1925 trở đi, Người chú trọng về mặt tổ chức. Trước hết, Nguyễn Ái Quốc thành lập một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản, đó là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên,  hạt nhân là Cộng sản đoàn. Người mở lớp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Quảng Châu (Trung Quốc). Những cán bộ này sau khi nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đã trở về nước thâm nhập phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thực hiện "vô sản hóa". Nhờ thấm nhuần tư tưởng cách mạng tiên tiến nhất của thời đại, phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ "tự phát" sang "tự giác" mà một nội dung có ý nghĩa quan trọng là giai cấp công nhân đã giác ngộ về chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng vô sản, giác ngộ về sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản.


Đến giữa năm 1929 đầu 1930, ở Việt Nam đã xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thống nhất các tổ chức cộng sản trước yêu cầu lịch sử mới. Người đã tổ chức hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra bước ngoặt trọng đại cho cách mạng Việt Nam.

 

Xây dựng Đảng ta kiên cường, vững mạnh


Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đảng ta phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm gốc, làm kim chỉ Nam cho mọi hành động. Đây là học thuyết chân chính nhất, cách mạng nhất, khoa học nhất; học thuyết về sự giải phóng và về sự phát triển. Người chỉ rõ: “Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”.


Về tổ chức, Người đòi hỏi phải thường xuyên kiện toàn bộ máy của Đảng trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Khi kiện toàn, phải chú ý mặt tổ chức bộ máy, đồng thời, xác định cơ chế hoạt động của bộ máy Đảng từ Trung ương đến cơ sở nhằm phát huy cao nhất vai trò nền tảng của tổ chức cơ sở đảng và vai trò quyết định của tổ chức lãnh đạo cao nhất trong xây dựng, rèn luyện Đảng về tổ chức. 


Mặt khác, Người luôn quan tâm đến xây dựng con người trong tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ. Người luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng bản thân như việc rửa mặt hằng ngày, trên cả hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau đức và tài, lấy đức làm gốc. Bởi vì nếu không có đạo đức cách mạng thì cũng giống như "sông không có nguồn, cây không có gốc". Đặc biệt, "vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?". Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, Đảng phải "là đạo đức, là văn minh". Mỗi đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng theo những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ. Người đòi hỏi Đảng phải thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tránh cho Đảng không rơi vào chủ quan, độc đoán, chuyên quyền, đưa đường lối của Đảng trở thành thực tiễn sinh động. Trong sinh hoạt Đảng, Người đặt vấn đề phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình-một vũ khí làm cho Đảng trở nên trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác, cũng như nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, cán bộ đảng viên phải tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng, phải “giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.


Tự hào về Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng của một dân tộc anh hùng, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu cao đẹp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Đức Minh

 

Tin khác