Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Kho hàng đầu tiên của bộ đội Trường Sơn  

  QPTĐ-Tại phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) có một lô cốt xây bằng gạch nằm ngay đầu ngõ 40, đường Kim Giang, ven bờ sông Tô Lịch. Đây là bốt Lũ-di tích cách mạng kháng chiến, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống tại địa phương.   

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới  

  QPTĐ- Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục QP-AN. Thông qua công tác giáo dục...

Bác Hồ với lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội  

  QPTĐ-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Hà Nội những tình cảm đặc biệt, trong đó có lực lượng vũ trang Thủ đô. Người luôn dõi theo từng bước trưởng thành và kịp thời gửi thư khen ngợi, động viên mỗi khi lực lượng vũ trang Thủ đô lập công xuất sắc.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho học sinh, sinh viên  

  QPTĐ-Xác định học sinh, sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước, cần phải được bồi dưỡng để trở thành những người kế thừa, tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) cho học sinh, sinh viên trên địa bàn với nhiều hình thức, nội dung đa dạng...

Các tin bài cùng chuyên mục: