Công tác Đảng - Công tác Chính trị

Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  

  QPTĐ-Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong việc xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ), năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ...

Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103: Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị  

  QPTĐ-Năm 2019, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn KSQS 103 đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; chủ động triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình, nhiệm vụ. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn...

LLVT huyện Chương Mỹ: Thi đua thực chất, hiệu quả  

  QPTĐ-Năm 2019, Ban CHQS huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua  

  QPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận Thanh Xuân đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua-khen thưởng. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ban CHQS quận thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ. Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang quận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ...

Các tin bài cùng chuyên mục: