Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025  

  QPTĐ-Trong những ngày qua, các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ Quân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.   

Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  

  QPTĐ-Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đây là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa bao trùm, chi phối các nội dung, giải pháp để xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có đủ năng lực quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách sâu sắc, nhạy bén trước diễn biến của tình hình, đề...

Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

  QPTĐ-Được thành lập ngày 27/02/1979, Sư đoàn Bộ binh 301 là lực lượng cơ động chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ đột xuất khác. Trải qua 41 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư...

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa  

  QPTĐ-Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII, vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bảo vệ Tổ quốc được đề cập rõ hơn và ở vị trí xứng đáng hơn so với các kỳ Đại hội trước. Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, đồng thời kết hợp với sức mạnh thời...

Các tin bài cùng chuyên mục: